Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

N U R M I S Ä I L Ö R E H U
 
Nurmisäilörehu on yleisimmin käytetty sekä energiapitoisin karkearehu.

Karkearehut ovat naudan tärkein ravinto, siispä sen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säilörehun laadulla on suuri merkitys rehun syöntiin ja eläinten kasvuun.

Rehukasvien kuiva-aineesta ¾ koostuu hiilihydraateista. Koska hiilihydraatit ovat märehtijän tärkein energianlähde, on rehun hyvä sulavuus erittäin tärkeää. 
 
 


Kuva 1
. kuvateksti
(kuva: Sini Petäjä).
 

Tärkein säilörehun ruokinnallista laatua kuvaava mittari on D-arvo, eli sulavan orgaanisen osuus kuiva-aineesta (%).

Lihanaudoille syötettävän säilörehun D-arvon tulisi olla 68 - 70. Tutkimukset ovat osoittaneet että varhain korjattua säilörehua syöneet naudat ovat yleensä kasvaneet nopeammin kuin myöhemmin korjattua säilörehua syöneet. On arvioitu, että naudat voivat kasvaa 1 000g (bruttokasvu) päivässä pelkällä säilörehulla, jos sen D-arvo on 68 %. Yhden prosenttiyksikön lasku D-arvossa alentaa päiväkasvua 40g. Mitä suuremmat ovat korjuu ajankohtien erot, sitä suuremmat ovat erot nautojen tuotantotuloksissa.

Nurmisäilörehun laatu myös asettaa reunaehdot väkirehun käyttömäärille ruokinnassa. Jotkut tilat haluavat käyttää säilörehua jossa on alhaisempi D-arvo, koska siitä on hyötyä jos tila on valinnut väkirehuvaltaisen ruokinnan tai eläimillä on rasvoittumistaipumista. Myöhemmin korjattua rehua saadaan myös määrällisesti enemmän.
 
Myös hyvä säilöntä on tärkeää nurmirehussa. Jos säilöntä ei ole onnistunut kunnolla, rehussa tapahtuu virhekäymistä tai liian voimakasta happokäymistä. Tällöin rehun maittavuus huononee ja sekä valkuaisarvo laskee.

Hyvä säilörehu on hapanta. Tuoresäilörehun pH:n tulisi olla alle 4, kuiva-aine pitoisuuden noustessa pH-tavoite on korkeampi.
 

Kuva 2.
 
kuvateksti
(kuva: Sini Petäjä).
 
Tietoa säilörehuanalyysien tulkinnasta: Valion ja MTT:n tarjoama Artturi-palvelu, Rehuanalyysin tulkinta, märehtijät
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021