Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

L I H A N A U T O J E N     R U O K I N N A N     S U U N N I T T E L U
 
Lihanautoja kasvatetaan tavoiteltuun teuraspainoon useilla erilaisilla rehuyhdistelmillä. Ruokinnan tavoitteena on aina päästä mahdollisimman hyviin päiväkasvuihin ja lihan laatuun, mahdollisimman edullisesti ja helposti. Päiväkasvun ja lihan laadulla on suuri yhteys, nopea kasvu edistää lihan laatua. Korkea teuraspaino nostaa ruhon lihakkuusluokitusta, mikä parantaa ruhosta saatavaa kilohintaa.
 
Valittaessa ruokinnassa käytettäviä rehuja niiden hintasuhteet muuttavat valikoimaa. Kun esimerkiksi rehuvilja on edullista, houkuttelee se lisäämään väkirehujen käyttöä ruokinnassa. Jos taas viljan hinta on noussut korkealle, voidaan harkita ruokintaan esimerkiksi mäskin tai perunan lisäämistä. Ruokintaa suunnitellessa on tärkeä tietää eläinryhmien ravinnontarve sekä erilaisten rehujen rehuarvot.
 
Ruokinnassa tärkeätä on onnistua suunnittelemaan mikä ruokintatapa yksikertaisin ja nopein oman tilan kohdalla. Laitevalintojen tulee olla taloudellisesti ja teknologisesti järkeviä, sillä suurilla lihakarjatiloilla käsitellään jopa tuhannesta kahteentuhanteen tonniin säilörehua vuodessa. Kun rehumäärät ovat suuria, on tärkeää, että rehun käsittelyketjut ovat kokonaan koneistettuja, tai jopa automatisoituja. Koneiden häiriötilanteille on laadittava toimintasuunnitelma, sillä eläimet eivät voi jäädä ruokkimatta laitevian takia.
 
Rehujen hyvä varastointi on oleellista mm. hygienian, taloudellisuuden sekä käytännöllisyyden kannalta. Rehuhygienia vaarantuu, jos ns. puhdas ja likainen alue risteävät tuotantorakennuksessa tai sen lähellä. Lantalan täytyy sijaita riittävän kaukana eläimistä sekä rehuvarastoista, jotta siitä tulevat valumavedet eivät pääse saastuttamaan ympäristöä. Lantaa ei saisi päästä kulkeutumaan ruokintapöydälle esim. ruokintalaitteiden renkaiden mukana tai ihmisten kenkien mukana. Rehujen säilytyspaikat tulisivat sijaita mahdollisimman käytännöllisesti ruokinnan kannalta ja pitää myös miettiä, mikä rehun säilytystapa on tilan kannalta taloudellisin.
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021