Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Koulutus

Hevoskeskus

Opetusmaatila

Hevosopetus

Luonto-ohjaajaopetus (riistalinja)

Riistapainotteinen luonto-ohjaajakoulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistanhoidon ja kaupallisen metsästyksen alalla sekä alaan liittyvän yritystoiminnan parissa. Tutkinnon suorittaneella on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä ja taidot luonnossa liikkumiseen. Hän pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien metsästysmatkailijoiden oppaana ja riistanhoitajana. Hänellä on hyvät tiedot eri metsästysmuodoista, riistaeläimistä, riistankäsittelystä sekä alalla tarvittavasta välineistöstä. Lisäksi hänellä on vahva osaaminen metsästyskoirista ja niiden koulutuksesta. Tutkinto antaa valmiudet ammattimaiseen riistanhoitoon ja eri riistaeläinten tarhaukseen. Koulutukseen kuuluu monia metsästysmatkoja, käytännönläheisiä tehtäviä oppilaitosympäristössä ja työssäoppimista riista-alan tehtävissä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin, esim. riistamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta, jos opiskelijalla on ennestään jokin toinen asteen koulutus (lukio, ammatillinen perustutkinto). Ilman aiempaa toisen asteen tutkintoa opiskelu kestää kolme vuotta.


Riistalinjalaisia

Suoritettavat tutkinnon osat:
Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
Opiskelija oppii toimimaan kestävällä tavalla, tekemään havaintoja ympäristön tilasta ja tunnistamaan kasveja ja eläimiä. Hän oppii ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyviä töitä ja retkeilemään ja selviytymään luonnossa eri vuodenaikoina. Hän oppii käyttämään ja huoltamaan riistanhoidossa ja metsästysmatkailussa tarvittavia työvälineita ja kulkuneuvoja.
 

Luonnossa ohjaaminen, 35 osp
Opiskelija toimii avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maasto- ja vesistöolosuhteissa. Hän osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä, kertoa paikallisesta luonnosta ja eräperinteestä. Opiskelija toimii avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja ja valmistelee pienimuotoisia aktiviteetteja ja avustaa luontoohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa ja purkamisessa.
 

Metsästys ja riistan käsittely, 15 osp
Opiskelija oppii tunnistamaan riistaeläimiä, tekemään riistan elinympäristöön kohdistuvia riistahoidollisia toimenpiteitä, toimimaan riistalaskennoissa, käyttämään sallittuja aseita, ansoja ja loukkuja, metsästämään riistaeläimiä ja käsittelemään saaliita. Hän oppii kertomaan riistan käyttäytymisestä, metsästysperinteestä ja huolehtimaan omasta ja ryhmän turvallisuudesta metsästysretkillä.
 

Erityiskohteiden kunnostaminen ja hoito, 15 osp
Opiskelija osaa laatia pienialaisten erityiskohteiden hoidon suunnitelman ja kustannuslaskelman. Hän osaa hoitaa erityiskohteita ja noudattaa niille laadittuja suunnitelmia. Hän osaa käyttää erityiskohteissa tarvittavia työvälineitä ja ajoneuvoja ja hoitaa alueilla tarvittavia eläimiä.
 

Luontopalveluissa toimiminen, 15 osp
Opiskelija osaa kertoa erilaisista luonnossa tapahtuvista ohjelmapalvelu-, virkistys ja ulkoilumahdollisuuksista, suositella niitä asiakasryhmille, toimia avustajana asiakasryhmän vieraillessa tällaisissa kohteissa, löytää yritystoiminnan aloittamis- ja kehittämis- sekä yhteistyömahdollisuuksia alalta.
 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 15 osp
 

Vapaasti valittavat opinnot, 10 osp
Nämä voivat olla aiemmin muualla suoritettuja opintoja, harrastusopintoja tai esim. tutkinnon osia oppilaitoksen muusta opetustarjonnasta, maatalousalan perustutkinnosta tai hevostalouden perustutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11osp
  • Äidinkieli 5+1 osp
  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp
  • Vieraat kielet, englanti 2+2 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
  • Matematiikka 3+1 osp
  • Fysiikka ja kemia 2 osp
  • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1+2 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
  • Yhteiskuntataidot 1 osp
  • Työelämätaidot 1+1 osp
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2+2 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp
  • Kulttuurien tuntemus 2osp
  • Taide ja kulttuuri 2 osp
  • Etiikka 1 osp
  • Ympäristöosaaminen 2 osp

Tapahtumaloki
21.11.2016
Valokuva

21.11.2016
Valokuva

21.11.2016
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Ruukin maaseutuopiston opetusmaatilalla on 30 lehmän moderni pihattonavetta. Maidontuotanto on tilan päätuotantosuunta ja pelloilla tuotetaan karjan tarvitsema säilörehu, osa viljasta sekä laidunrehu.

Tilan kone- ja korjaamotiloissa opiskellaan työn kautta erilaisia maatalouden korjaamo- ja huoltotöitä.

Opiston hevosurheilukeskuksessa on valmennuksessa 20 ravihevosta eri puolilta Suomea. Omia ratsuja koululla on 15. Lisäksi on hoitohevosia niin, että hevosia on kaikkiaan n. 55. Hevosurheilukeskuksessa on  maneesi, ratsastuskenttä, ravirata, hiittisuora sekä metsälenkki hevosten liikutukseen.

Tuotantosuunnat:
maidontuotanto
hevostalous


Yhteystiedot:
Sammalkankaantie 280
92400 Ruukki


KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2018