Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Opiskelu

Sää

Historiikki

Mustiala alueena

Mustiala live

Mehiläistarha

3D ympäristö

Virtuaalipolku

TOP


    

MPT-opiskelijoille suunnattuun kyselyyn pääset  vastaamaan tästä. Kyselyn tulosten avulla pyritään kehittämään työssäoppimisen ohjausta sekä oppilaitoksen tiedottamista.

TOP
- TYÖSSÄOPPIMINEN!!!


Näille sivuille on kerätty hyödyllistä tietoa, ohjeita sekä lomakkeita työssäoppimisesta. Kaikki materiaali on tarkoitettu opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien sekä ohjaavien opettajien käyttöön.

Mitä on työssäoppiminen?

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista.

Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelija on työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu kaikkiin opintososiaalisiin etuihin. Poikkeustapauksissa työssäoppiminen voi tapahtua työsuhteessa, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu näihin etuihin.


Työpaikkaohjaajan käsikirjaTOP-blogeja 2016

Jennan blogi

2015

Anniinan blogi
Jennan blogi
Mirvan blogi
Nooran blogi

Ohjaus ja raportointi

Käytännön ohjauksen työssäoppimispaikalla hoitaa työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan kanssa opiskelija seuraa ja kirjaa ammatitaitonsa kehittymistä käyttäen apuna opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille jaettuja ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteerejä esimerkiksi rastittamalla osaamistasoaan arviointikriteeristöön.Kriiteristön ja ammattitaitovaatimukset löytyvät kohdasta Työssäoppiminen 2017.

Oppilaitoksen puolesta jokaisella opiskelijalla on oma ohjaava opettaja, jolle raportoidaan / palautetaan oppimispäiväkirja ja jonka kanssa kirjoitetaan sopimukset. Ohjaavaan opettajaan voi olla yhteydessä milloin tahansa. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. Ohjaava opettaja on aina sama, ellei toisin ilmoiteta esimerkiksi lomista johtuen.


Kaikki työssäoppimiseen liittyvät dokumentit palautetaan sähköisessä muodossa.

Opiskelija ei pääse tutkinnonosasta läpi, jos ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja dokumentteja. Palauttaminen voidaan hoitaa sähköpostin lisäksi myös OneDrivella tai Google Drivessa jakamalla.Tällöin sisältö on sekä opiskelijan että ohjaavan opettajan saatavilla laitteesta riippumatta.

Opiskelija voi toteuttaa raportoinnin myös Virtuaalikylän blogina, johon opiskelijalle annetaan omat tunnukset. OneDrivessa ja Google Drivessa tulee antaa opettajalle oikeudet tiedoston kommentointiin.Google Drive voidaan myös synkronoida älylaitteen kanssa, jolloin kuvat ja videot on helppo liittää oppimispäiväkirjaan, eikä piuhoja tiedostojen siirtämiseen tarvita.

Ohjaavalle opettajalle ei toimiteta yksittäisiä kuvia, videoiliitteitä tai mitään muuta, vaan kaikki oppimispäiväkirjaan liittyvät osat toimitetaan yhdellä opettajalle jaetulla linkillä.


Opiskelija vastaa oppimispäiväkirjassaan jokaiseen tutkinnonosaan erikseen laadittuihin ohjaaviin kysymyksiin. Opiskelija liittää oppimispäiväkirjaansa myös toivotut kuvat ja videot. Ohjaavat kysymykset löytyvät kohdasta Työssäoppiminen 2017.

Ohjeita eri työkalujen käyttämiseen oheisesta diaesityksestä. 

Työssäoppiminen 2017: tutkinnonosien ohjaavat kysymykset

Ammattiosaamisen näytöt

  • Ammattiosaamisen näyttö tehdään työssäoppimisjakson aikana työssäoppimispaikalla
  • Näytössä ovat pääsääntöisesti aina mukana opiskelija ja työpaikkaohjaaja. Ohjaava opettaja osallistuu arviointikeskusteluun ja tarvittaessa ammattiosaamisen näyttöön
  • Näyttöajankohta pyritään sopimaan kaikille osapuolille sopivaksi. Arviointikeskustelu pidetään heti näytön jälkeen. Näytön jälkeen opiskelija tekee ensin itsearvioinnin, jonka jälkeen työpaikkaohjaaja tekee opiskelijan arvioinnin. Opettaja arvioi osaamista näytön, siihen liittyvän materiaalin ja keskustelun perusteella
  • Työpaikkaohjaajalle toimitetaan etukäteen näyttöön liittyvä aineisto, kuten ammattitaitovaatimukset ja näytön arviontiperusteet (näyttösuunnitelma)
  • Opiskelija suunnittelee yhdessä top-ohjaajan kanssa näytössä esitettävät asiat arviointikriteereihin pohjautuen (tähän vaikuttavat mm. top-paikan toiminta sekä näyttöajankohta).

 

·    Näyttöön valmistaudutaan näyttösuunnitelman avulla, jossa kuvataan työprosessi sekä työtehtävät.


Näyttösuunnitelma palautetaan täytettynä top-ohjaajalle ennen näyttöä.


Aikaa näytön arvointikeskusteluun on hyvä varata 1-3 tuntia.


Näyttösuunnitelmat:Työssäoppimiseen liittyvät lomakkeet
(Täytetään näytön arvioinnin yhteydessä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja)

Ateriakorvaus (Opiskelija, joka ei ole työsuhteessa TOP-paikkaan tai jonka aterioita TOP-paikka ei järjestä, voi hakea oppilaitoksesta ateriatukea. Opiskelija täyttää koneella, ohjaava opettaja allekirjoittaa ja hyväksyy TOP-jakson jälkeen)

Ilmoitus TOP-paikasta ja näytöstä (Täytetään ja palautetaan oppilaitokseen ennen TOP-jakson alkua)


Kasvion arvointilomake (Opettaja arvioi kasvion opiskelijan palautettua kasvion ja palauttaa arviointilomakkeen opiskelijalle)

Kelan koulumatkatuki
 (Opiskelija, joka ei ole työsuhteessa  TOP-paikkaan, voi hakea Kelasta koulumatkatuke kodin ja TOP-paikan väliselle matkalle. Opiskelija huolehtii tuen hakemisesta yhdessä opintosihteerin kanssa)

Kuukausiraportti (Kirjataan päivittäiset työtehtävät sekä työtunnit. Palautus opettajalle seuraavan kuun 5. päivään mennessä sähköpostilla)

Matkustuslupa (Alle 18-vuotiaan matkustaminen ulkomaille työssäoppimaan)

Opetussuunnitelma (Maatalousalan perustutkinnon opetussuunnitelma 2014, josta TOP-jakson ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi määräytyy)

Tapaturmavakuutus  (Tämän oppilaitoksen opiskelijat on tapaturmavakuutettu vakuutuksella nro 410–2009255 varsinaisella kouluajalla sekä koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opintosuunnitelmaan sisältyvässä teoriaopiskelussa sekä käytännön työharjoittelussa. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan osalta)

TOP-arviointi
 (Työssäoppimisjakson arviointi, jonka työpaikkaohjaaja sekä opiskelija täyttävät työssäoppimisjakson päätteeksi.)
 
TOP-sopimuspohja (Täytetään ja allekirjoitetaan TOP-jakson alkaessa. Sopimus tehdään kolmena samansisältöisenä kappaleena, yksi kullekin sopijaosapuolelle.)

Työssäoppijan perehdyttäminen (Opiskelija ja työpaikkaohjaaja käyvät läpi yhdessä TOP-jakson alussa. Täytetty lomake täytetään ohjaavalle opettajalle ensimmäisen kuukausiraportoinnin yhteydessä)


Hyödylliset linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97331/ops/tiedot
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ammatilliset_perustutkinnot/tyossaoppiminen

Tapahtumaloki
30.6.2017
Blogimerkintä

5.6.2017
Valokuva

5.6.2017
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSSPerustiedot
Yhteystiedot
Mustialantie 105
31310 Mustiala
Sähköposti: mustiala[at]hamk.fi
Vaihde: +358 3 6465519
Fax: +358 3 6465500
www-sivut

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019