Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista
Helsingin kauppakorkeakoulun professori, konkurssiasiantuntija Aatto Prihti listaa syitä, joiden vuoksi yritystoiminta epäonnistuu. Ensimmäinen näistä syistä on se, että ei pystytä ylittämään yrittäjyyden kynnystä, mikä taas voi johtua kolmesta eri syystä:
a) oma osaaminen ei vastaa yritystoiminnan edellyttämää tasoa
b) omat rahavarat ovat pienemmät kuin yritystoiminnan edellyttämät rahavarat
c) työpanos ja/tai riski kasvaa suuremmaksi kuin toiminnasta saatava tuotto.
Epäonnistumisen yhteisiä nimittäjiä alaan katsomatta ovat myös:

 • oman osaamisen puutteellisuus verrattuna yritystoiminnan edellyttämään osaamiseen
 • liikeidean epärealistisuus: kuviteltua ylivoimaista osaamista ei ole ollut
 • heikko markkinatuntemus: tuotteen markkinointimahdollisuuksia ei ole selvitetty kunnolla
 • kilpailijoiden merkityksen aliarvioiminen
 • osaaminen on rajoittunut pelkästään tuotteen tekemiseen
 • hankkeen pääomantarve on ollut liian suuri verrattuna yrittäjän taloudellisiin voimavaroihin
 • tulot on arvioitu alkuvaiheessa liian suuriksi ja kustannukset vastaavasti liian pieniksi
 • väärä hinnoittelu, joka on perustunut virheelliseen kustannuslaskentaan
 • lyhyt työkokemus ja/tai liikkeenjohdollisen koulutuksen puutteellisuus.
Kun tarkastelee eri lähteiden todennäköisimpinä pitämiä epäonnistumisen syitä, voidaan syyt mielestäni karkeasti jaotella kolmeen eri tekijään:
 • puutteelliseen ammatilliseen osaamiseen
 • taloudellisiin tekijöihin
 • omien kykyjen  ja ominaisuuksien epärealistisesta arvioinnista johtuviin tekijöihin.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019