Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävä kehitys
KEKE-ohjelma
Lajittelu konehallilla
Kestävän kehityksen ohjelma 2014-2016

Tavoite ja mittariToimenpiteetVastuutAikatauluSeuranta

Teema 1:
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

Tavoite:
Syntyvän jätemäärän pienentäminen sekä kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen
Mittarit:
- kysely karttojen tavoittavuudesta
- jätemäärän seuranta
- huutokaupan toteutumisen seuranta
 
 • Värikuvapohjaiset kartat joka tilaan lajittelupisteistä
 • Lajittelupistekartta sähköpostilla henkilöstölle
 • Selkeät opasteet konehallin ja navetan seiniin
 • Ruokalassa syntyvän biojätteen määrän tarkkailu
 • Vanhojen laitteiden yms. huutokauppaus
 Tilan väki kartoittaa lajittelupisteet ja uusien astioiden sekä opasteiden tarpeen.
 
Keke-ryhmä päivittää opasteet ja tiedottaa henkilökuntaa
 2014Ketola
 
A.Ketola
 
Nikitin
Koulutuspäällikkö

Teema 2:
Energia ja vesi

Tavoite:
Veden ja sähkön säästäminen omassa yksikössä
Mittarit:
- sähkö- ja vesimittarien seuranta
 
 • Sähkön kulutuksen seuranta
 • Veden kulutuksen seuranta
 • Selvitetään navetan veden ja energiankulutuksen mittaamisen mahdollisuudet uuden navetan osalta
 • Sähkön säästökuukausi -tempaus
 Laitosmies Jukka Tuominen lukee mittarit. Keke-ryhmä kirjaa mittariluvut Virtuaalikylään.
 
Virpi tuo esille uuden navetan asioita suunnittelupalavereissa.
 
Koko henkilöstö osallistuu sähkönsäästö-tempaukseen.
2014-2015 Koulutuspäällikkö

Teema 3:
Turvallisuus oppilaitoksessa

Tavoite:
Henkilökunta ja opiskelijat suorittavat tarvittavat koulutukset ja toimivat ohjeiden mukaisesti
 
Mittarit:
-korttikurssien suoritukset
-harjoitusten seuranta
 
 • Henkilökunnan ja opiskelijoiden EA-koulutus
 • Opiskelijoiden tulityökurssi
 • Konekortti ja työturvallisuuskortti
 • Ruiskuttajantutkinnon suorittaminen osana opintoja
 • Pelastautumisharjoituksen järjestäminen lukuvuoden aikana
 • Turvavarusteiden käyttö käytännönharjoituksissa
 • Riskinarviointi opiskelijoiden kanssa
 • Osittainen yö-aikainen vartiointi opiskelija-asuntoloissa. Vartiointi tavoitettavissa aina puhelimitse.
 Kursseista vastuussa olevat opettajat seuraavat korttisuoritusten kertymistä.
 
Käytännöntöiden ohjaajat opastavat turvavarusteiden käyttöön sekä valvovat sitä.
 
Vuorovuosin SEDU:n ja SEAMK:n turvallisuusvastaavat organisoivat pelastautumisharjoituksen
 2015Turvallisuusvastaava
Kimmo Nissinen
 
Koulutuspäällikkö

Teema 4:
Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki

Tavoite:
Opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen ehkäisy
 
Mittarit:
- kyselyt ja palautteet opiskelijoilta ja henkilökunnalta (INKA)
-keskeyttäneiden määrä
 
 • Poissaolojen ja rästien kirjaaminen sekä HOJKS:ien päivitys.
 • Jeesitupien järjestäminen
 • Opiskelijahuoltoryhmien järjestäminen
 • Huoltajieniltapäivien järjestäminen sekä muu kodin ja koulun yhteistyö
 • Terveydenhuollon palvelut ja niihin tutustumisen sekä terveystarkastus uusille opiskelijoille
 • Savuttomuuteen ohjaaminen Sedun toimintaohjeen mukaan
 • Ryhmäyttäminen
 • Asuntolanohjaaja
 • Tiedottaminen esim. ryhmätekstiviesteillä ja facebookissa
 Koko opetushenkilöstö vastaa poissaolojen ja HOJKS:ien kirjauksesta.
 
Ammattiohjaaja järjestää jeesitupia ja tarjoaa tukea opinnoissa.
 
Opinto-ohjaaja järjestää huoltajieniltapäivät.
 
Ryhmänohjaajat seuraavat ryhmänsä opintokertymiä.
 
Terveyspalvelut ovat terveydenhoitajan vastuulla.
 
Savuttomuus koko henkilöstön vastuulla.
2014-2015 Koulutuspäällikkö
Teema 5:
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet

Tavoite:

- yhteisöllisyyden lisääminen

- perinteiden ylläpito ja lisääminen

 
Mittarit:
toteutuneet tapahtumat

 
 • Uusien opiskelijoiden tutustumisilta eli ”Kalajaiset”
 • Avoimien ovien järjestäminen
 • Lammas- ja vuohipäivän järjestäminen
 • Joulutapahtuman järjestäminen
 • Siivoustalkoot
 • Laitumellelaskutapahtuma
 • Hyviin käytöstapoihin ohjaaminen
 Opinto-ohjaaja sekä ammattiohjaaja järjestävät tapahtumia yhdessä opiskelijoiden ja muun henkilöstön kanssa
 
Koko henkilöstö ohjaa hyviin käytöstapoihin sekä osallistuu ja osallistaa yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
 2014 Koulutuspäällikkö
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020